Polityka prywatności

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z witryny internetowej dostępnej pod adresem: https://lse.pl („Strona internetowa”), jak również przetwarzania Państwa danych osobowych w innych przypadkach. W niniejszej Polityce prywatności znajdą Państwo także informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej plików cookie.

W poszczególnych sekcjach Polityki prywatności znajdą Państwo następujące informacje (po kliknięciu na każdy z poniższych tytułów zostaną Państwo przeniesieni do właściwej sekcji/rozwinie się odpowiednia treść):

Dane administratora i kontakt z administratorem

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, jest DOEKO Group sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach (32-086), pod adresem: ul. Warszawska 126a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000627191, NIP: 9452196242, REGON: 364913709, zwaną dalej: „Usługodawcą” lub „DOEKO Group”.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami kontaktować, pisząc na adres e-mail: [kontakt@lse.pl].

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z administratorem (droga mailowa, telefoniczna, formularz kontaktowy, komunikatory na portalach społecznościowych)

Gdy kontaktują się Państwo z nami mailowo, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub komunikator na portalach społecznościowych – np. poprzez Messenger, WhatsApp, Tik-Tok, otrzymujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania – co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • podejmowania działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie, np. przesyłanie ofert na Państwa prośbę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub przesłania Państwu oferty.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku zawarcia z Państwem umowy, dane osobowe zgromadzone w toku prowadzonej korespondencji są przechowywane na zasadach wskazanych w sekcji „Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)”. Jeśli nie dojdzie między nami do zawarcia umowy, dane osobowe zostaną usunięte maksymalnie po upływie 6 miesięcy od nawiązania kontaktu.

Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)

W przypadku, gdy zawrzemy umowę o świadczenie przez nas usług na Państwa rzecz, gdy założą Państwo konto na naszej stronie internetowej, zamieszczą swój komentarz na Stronie internetowej, dokonają zakupu w naszym sklepie internetowym lub zapiszą się na organizowane przez nas szkolenie lub podobne wydarzenie, otrzymujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa i przetwarzamy je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • zawarcia z Państwem umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • realizacji usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem Strony internetowej, w tym: umożliwienia korzystania z konta on-line, identyfikacji osoby rejestrującej konto on-line/logującej się na koncie on-line, zamieszczania komentarzy pod wpisami na Stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
 • bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zapobiegania oszustwom, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettera, lub kierowania do Państwa (za wyjątkiem danych transakcyjnych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie z terminami ustawowymi).

W przypadku dodania treści (wpisu, komentarza) na Stronie internetowej, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania publikacji danego wpisu lub komentarzy pod wpisem, a po jego usunięciu nie będą przez nas przechowywane.

Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Jeśli zawieramy z Państwem umowę o świadczenie na naszą rzecz usług lub inną umowę, dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Państwa i przetwarzamy je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • zawarcia z Państwem umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zapobiegania oszustwom, utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettera, lub kierowania do Państwa marketingu przez telefon, jeśli wyraziliście na to zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przez nas obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy i jej realizacji.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do momentu jej cofnięcia.

Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących klientów lub kontrahentów)

Jeśli nasi klienci lub kontrahenci (zarówno będący osobami fizycznymi, jak i spółkami lub innymi rodzajami podmiotów) są reprezentowani przez Państwa lub zostaliście przez nich wyznaczeni do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, otrzymujemy Państwa dane osobowe od klienta lub kontrahenta lub bezpośrednio od Państwa. Przetwarzamy wówczas Państwa dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który reprezentujecie lub z którym współpracujecie, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się zajmujecie), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem lub klientem a nami i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Państwa umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta oraz kontaktu z Państwem jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przez nas, jak i naszego kontrahenta lub klienta, którym jest umożliwienie nam sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Państwa umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta;
 • w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na nas, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem lub klientem a nami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w celu nawiązania lub utrzymania relacji biznesowych z kontrahentem lub klientem, za Państwa pośrednictwem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettera, lub kierowania do Państwa marketingu przez telefon – jeśli wyraziliście na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy oraz nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymania relacji biznesowych. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z naszym kontrahentem lub klientem, a następnie będą przez nas przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od nas drogą mailową Newslettera, otrzymujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa i przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

Prowadzimy profile w następujących mediach społecznościowych:

 • Facebook – https://www.facebook.com/profile.php?id=61558827822197

W związku z prowadzeniem powyższych profili pozyskujemy Państwa dane osobowe w związku z dokonaniem przez Państwa subskrypcji naszych fanpage’y lub kanałów w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowaniem przez Państwa komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub kanale, a także w związku z przesłaniem nam wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 • Twój identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
 • Państwa dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Państwa dobrowolnie pod naszymi postami;
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Państwem za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
 • dane statystyczne dotyczące odwiedzin naszych profili lub kanałów w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, promowaniu różnych wydarzeń, konkursów, które organizujemy, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, my i Facebook Ireland Limited pełnimy funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk.

Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdą Państwo tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Według nich, Facebook Ireland przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Śledzenie aktywności na stronach internetowych może mieć miejsce niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani lub zarejestrowani na portalu społecznościowym. Zaznaczamy, że nie mamy żadnego wpływu na śledzenie aktywności w Internecie stosowane przez dany portal społecznościowy i nie możemy go na przykład wyłączyć.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia aktywności można znaleźć w politykach prywatności operatorów portali społecznościowych. Co do statystyk, które otrzymujemy od operatorów, mamy na nie ograniczony wpływ i możemy uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli są Państwo zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, zalecamy zweryfikować swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Państwa preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych nam za pośrednictwem portali społecznościowych, będą przechowywane przez czas udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania (maksymalnie przez 3 miesiące) lub do momentu zakończenia współpracy bądź usunięcia Państwa profilu użytkownika na portalu społecznościowym w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów

Jeśli biorą Państwo udział w organizowanym przez nas konkursie na naszej Stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, zasady przetwarzania danych osobowych mogą być odrębnie określone w zasadach takiego konkursu. Jeśli nic innego nie wynika z tych odrębnych zasad, Państwa dane osobowe, przekazane bezpośrednio przez Państwa, przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, poinformowania go o nagrodzie, przekazania nagrody – na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z organizacją konkursu i przekazaniem nagrody zwycięzcy, jeśli charakter danego konkursu i przyznanej nagrody tego wymaga – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami podatkowymi;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń – co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Jeśli przyznanie nagrody będzie wiązało się z realizacją obowiązków podatkowych, podanie przez Państwa danych osobowych będzie obowiązkowe.

Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

W związku z tym, że przysługują Państwu określone prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo do nas kierować korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W związku z tym przetwarzamy Państwa dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Państwem lub inną osobą, która w Państwa imieniu przesyła nam wniosek o realizację Państwa praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Państwa, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, przetwarzamy dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 • w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w terminie ustosunkowaliśmy się do przesłanego wniosku, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania. Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez nas innym podmiotom, tj.:

 • naszym podwykonawcom, kontrahentom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, szkoleniowe, księgowe, marketingowe, informatyczne (w większości przypadków są to podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);
 • bankom lub instytucjom pośredniczącym w dokonywaniu płatności w sklepie internetowym;
 • kurierom, poczcie;
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 • w przypadku publikowania przez Państwa treści na naszej Stronie internetowej lub na profilu w mediach społecznościowych, Państwa dane osobowe mogą być też widoczne dla osób odwiedzających Stronę internetową lub nasze profile w mediach społecznościowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na stosowanie na Stronie internetowej reklamowych plików cookie (o czym mowa niżej w Polityce prywatności) lub jeśli są Państwo subskrybentem Newslettera, analizujemy dane dotyczące historii przeglądania przez Państwa treści na Stronie internetowej, historii transakcji dokonanych w sklepie internetowym, historii aktywności na naszych profilach w mediach społecznościowych, jak również dane pochodzące z wysyłanych przez nas Newsletterów. Analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem Państwa działań, zachowania kliknięć na Stronie internetowej lub w Newsletterze (jeśli go subskrybujecie). Informacje te nie będą jednak wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Analiza ta ma na celu dobór wyświetlanych Państwu reklam podczas przeglądania stron internetowych oraz dobór oferowanych Państwu produktów. Możecie Państwo otrzymać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej, pocztowej lub internetowej na naszej Stronie internetowej lub na zewnętrznych kanałach (np. w mediach społecznościowych).

Transfer danych poza EOG

W związku z prowadzeniem przez nas profili lub kanałów na portalach społecznościowych, Państwa dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem określonego portalu społecznościowego, którego serwery mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG, operatorzy portali społecznościowych są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdą Państwo w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

Przysługujące Państwu prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 • cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem.

Powyższe prawa mogą Państwo zrealizować, pisząc do nas na adres e-mail: [kontakt@lse.pl]

Dodatkowo, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg znajdą Państwo na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Pliki cookie

Na Stronie internetowej korzystamy z plików cookie lub innych podobnych technologii. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje o Państwa aktywności na Stronie internetowej i przechowujące je na urządzeniu, z którego wchodzą Państwo na Stronę internetową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy przechowywać pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej (te pliki opisujemy poniżej jako niezbędne). Na stosowanie wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) potrzebujemy Państwa zezwolenia.

Korzystając ze strony internetowej, za pośrednictwem ustawień Państwa przeglądarki, wyrażacie zgodę na stosowanie plików cookie i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W każdej chwili mogą Państwo zmienić zdanie i cofnąć zgodę, zmieniając ustawienia przeglądarki zgodnie z instrukcjami wskazanymi niżej.

W ramach Strony internetowej korzystamy z następujących rodzajów plików cookie:

 1. Ściśle niezbędne pliki cookie, które zgodnie z prawem NIE wymagają Państwa uprzedniej zgody, są niezbędne dla prawidłowego działania Strony internetowej, w tym do wykonywania określonych zadań takich jak choćby wykonywanie usług, które zleciliście Państwo za pośrednictwem Strony internetowej, zapisywania Państwa preferencji (na przykład preferencji dotyczących plików cookie), czy do utrzymywania Państwa zalogowanych na Państwa kontach. Pliki te nie są usuwane po zakończeniu przez Państwa przeglądania strony internetowej, ale mają określony czas ważności. Instalacja ściśle niezbędnych plików cookie nie wymaga Państwa uprzedniej zgody: są one automatycznie instalowane na Państwa urządzeniu, kiedy wchodzicie na Stronę internetową lub dokonujecie konkretnych wyborów na stronie.
 2. Pliki cookie wydajnościowe są wykorzystywane do weryfikacji liczby odwiedzin Strony internetowej i źródeł, z których trafiliście na naszą Stronę internetową, co służy analizie skuteczności Strony internetowej oraz do identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Te pliki cookie wymagają Państwa uprzedniej zgody.
 3. Funkcjonalne pliki cookie są potrzebne do realizacji określonych funkcji na Stronie internetowej, na przykład funkcji wideo lub czatów na żywo. Mogą być wykorzystywane na przykład do przechowywania danych technicznych koniecznych do odtwarzania treści wideo lub audio, które możecie Państwo chcieć obejrzeć lub odsłuchać na stronie. Te pliki cookie wymagają Państwa uprzedniej zgody.
 4. Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami, wśród których mogą znajdować się pliki podmiotów trzecich. Te pliki wymagają Twojej uprzedniej zgody. Te podmioty trzecie mają dostęp do informacji zebranych przez swoje pliki cookie. Są to następujące podmioty:
   • Google Inc. (poprzez usługę Google Analytics i Google Doubleclick i, gdzie ma to zastosowanie, przez wtyczkę Google Plus);
   • Facebook (przez wtyczki);
   • Instagram (przez wtyczki);

Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami mogą obejmować profilujące pliki cookie, czyli takie, które tworzą profile użytkowników w celu dostarczania reklam zgodnych z preferencjami okazanymi przez użytkowników podczas korzystania z Internetu, wykorzystywane do celów reklamowych oraz pliki cookie do retargetingu, które są używane w celu dostarczania reklam dotyczących produktów podobnych do tych, którymi wykazaliście zainteresowanie (np. wyświetlają strony o produktach, które odwiedziliście na naszej Stronie internetowej, kiedy przeglądacie strony powiązane) lub do pomiaru efektywności kampanii marketingowych (naszej lub podmiotów trzecich).

5. Pliki cookie mediów społecznościowych, które umożliwiają operatorom portali społecznościowych instalowanie ich własnych plików cookie poprzez ich wtyczki. Te pliki wymagają Państwa uprzedniej zgody. Są one zarządzane bezpośrednio przez podmioty trzecie i mogą być także używane, kiedy przeglądacie inne strony, aby dostarczyć Państwu reklamy, które są zgodne z Państwa preferencjami.

Jak wskazaliśmy powyżej, w celu stosowania innych plików cookie niż niezbędne konieczna jest Państwa zgoda. W związku z tym, gdy pierwszy raz odwiedzacie naszą Stronę internetową, wyświetla się Państwu baner z informacją o plikach cookie. W przyszłości, podczas kolejnych odwiedzin na Stronie internetowej, nie powinien on się już wyświetlać, gdyż niezbędne pliki cookie zapiszą Państwa preferencje. Jeśli zdecydujecie się na usunięcie również ściśle niezbędnych plików cookie po wizycie na Stronie internetowej, baner z informacją o plikach cookie zostanie wyświetlony ponownie podczas kolejnych odwiedzin Strony internetowej.

Możecie Państwo w każdej chwili swobodnie zdecydować o zablokowaniu instalacji dowolnych plików cookie na Stronie internetowej lub wycofać wcześniej wyrażoną zgodę, za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Pamiętajcie proszę, że wyłączenie obsługi jednego lub większej liczby plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcje Strony internetowej.

Szczegółowe informacje na temat tego, jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie stosowania plików cookie znajdziecie pod poniższymi linkami:

Zmiany Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub stosowanie plików cookie, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przez nas danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych plików cookie.

Niniejszą Politykę prywatności wprowadzono dnia 10.05.2024 r.

Kontakt

  Skontaktuj się z naszymi doradcami

  Administratorem Twoich danych osobowych jest DOEKO Group sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach (32-086), pod adresem: ul. Warszawska 126a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000627191, NIP: 9452196242, REGON: 364913709. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdują się w Polityce Prywatności
  Newsletter