KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest DOEKO GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Węgrzcach (32 – 086) przy ul. Warszawskiej 126a, w zakresie niezbędnym do wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy, przesłania oferty, tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami, analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika własnych produktów lub usług.

1. Podane dane są niezbędne w celu zawarcia umowy a brak tych danych może spowodować niemożność zawarcia umowy.

2. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora następującym podmiotom zewnętrznym z zachowaniem stosownych procedur bezpieczeństwa: kancelarii świadczącej obsługę prawną, firmom obsługującym programy kadrowo – księgowe, firmom zajmującym się realizacją płatności za zakupy dokonywane w serwisie www.lse.pl, serwisom obsługującym płatności internetowe, firmom świadczącym usługi promocyjne, marketingowe, analityczne, firmom świadczącym usługi informatyczne (IT), a także podmiotom ściśle współpracującym i powiązanym z Administratorem, tj.: spółkom Bolton Electric sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach, Krajowa Agencja Społeczności Energetycznych z siedzibą w Węgrzcach, LOKALNE SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach, a także pozostałym spółdzielniom energetycznym ściśle powiązanym z ww. podmiotami, w tym podmiotom ściśle współpracującym z Administratorem świadczącym usługi takie, jak: instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe, urządzenia do pozyskiwania biogazu, biomasy i wodoru, podmioty zajmujące się handlem lub obrotem energią elektryczną, podmiotom oferującym rozwiązania elektromobilności i pozyskiwania gruntów.

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

4. Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie umów powierzenia danych. Dane osobowe będą przetwarzane tylko na polecenie administratora przez osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania poufności.

5. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), koniecznej ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), rozpatrzenia wniosku o produkt lub usługę (art. 6 ust. 1 lit. a-b RODO) – w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy.

6. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy. Dane osobowe wskazane w orzeczeniu sądowym będą przechowywane do 6 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowania.

7. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.
W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika. Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Kontakt

    Skontaktuj się z naszymi doradcami

    Administratorem Twoich danych osobowych jest DOEKO Group sp. z o.o. z siedzibą w Węgrzcach (32-086), pod adresem: ul. Warszawska 126a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000627191, NIP: 9452196242, REGON: 364913709. Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdują się w Polityce Prywatności
    Newsletter